پدیده هیدرولیک پنوماتیک بهترین متحد و نمایندگی PARKER HANNIFIN در ایران تقدیم مینماید. صنعتگران تلاشگر ، در ادبیات غنی ما به خوبی بر اهمیت همکاری و همدلی اشاره شده است . تا آنجا که فرموده اند آری به اتفاق جهان میتوان گرفت . با  توجه به تجمیع حداقل سه کمپانی olaer, denison و lusifer تحت عنوان parker hannifin به راحتی می توان ادعا کرد این قول صنعت جهان بی همتاست. تعهد به کار ، به کار گیری دانش و تکنولوژی ، استفاده از بهترین مواد اولیه در کنار هم سبب شده قطعات تولیدی این کمپانی آمریکایی حقیقتا در جهان بی همتا باشد و جالب اینکه شعار این کمپانی همواره با هم بودن برای بر طرف کردن تمام چالش های مهندسی زندگی انسان است .