در مورد هیدروموتورهای موگ میتوانید بهترین محصول کنترل حرکت یا به تعبیر بهتر عملگر دورانی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با الزامات پروژه شما مطابقت دارد ، لیست زیر میتواند در این امر به شما یاری رساند

  Brush Motors

  Brushless Motor s

  Brushless Servo Motors

  Linear Motors

  1. Brushless Servo Motors

   MOOG COMPACT DYNAMIC BRUSHLESS SERVO MOTOR LOW INERTIA AND COMPACT LENGTH

   MOOG FASTACT BRUSHLESS SERVO MOTOR H SERIES

   MOOG DRIVE-INTEGRATED SERVO MOTOR DI2020 SERIES

   MOOG LARGE MOTOR SOLUTIONS